Home arrow วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
Monday, 13 July 2020
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ PDF พิมพ์ ส่งเมล

 สถานีตำรวจภูธรปิล๊อก เป็นองค์กรพื้นฐาน การบริการประชาชน สร้างศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับด้านการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม สร้างความไว้วางใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
พันธกิจ
 1. ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์
 2. ประชาชนทั่วทุกถิ่นต้องได้รับการบริการที่ดี เสมือนญาติ
 3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
 4. ยึดหลัก นิติธรรม ด้านการอำนวยความยุติธรรม
 
 
ยุทธศาสตร์
 1. ด้านการบริหารเพื่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
 2. ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท
 3. ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม
 4. ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
 5. ด้านความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ
 6. ด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีที่ดี

 

 


Image

 


Image

 


Image


Image

 

ผู้บริหาร

pol11.jpg

พ.ต.ท.ยุทธนา  สร้อยระย้า

สว.สภ.ปิล๊อก

084-5261964

ตำรวจควรรู้
คำย่อ-คำเต็ม-ตำแหน่ง
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม: 328523
 
Top! Top!